Omnitapps – Showroom

0
402

1

Với Omnitapps Showroom bạn có thể dễ dàng hiển thị một bộ sưu tập các sản phẩm trên các quầy, chạm vào màn hình hoặc cửa sổ tương tác. Sản phẩm có thể được phân loại, vì vậy người dùng có thể truy cập chúng nhanh chóng.

Ứng dụng này là rất dễ dàng để thiết lập. Tạo tên thư mục với nội dung và thông số sản phẩm trong các tập tin văn bản. Thêm thư viện phương tiện truyền thông để cung cấp chi tiết  hơn về sản phẩm. Và tình trạng cho mỗi sản phẩm có thể được thiết lập thông qua một (góc) nhãn tùy chỉnh.

TÍNH NĂNG

–  Phân loại sản phẩm dễ dàng

–  Bổ sung thông tin và hình ảnh trên mỗi sản phẩm

–  Linh động thay đổi tình trạng tùy chọn cho mỗi sản phẩm

–  Tự động điều chỉnh kích thước màn hình

–  Không có hạn chế về sử dụng

–  Hỗ trợ đa ngôn ngữ

–  Dễ dàng tinh chỉnh

Omnitapps-showroom-03

Bổ sung thông tin và hình ảnh trên mỗi sản phẩm

 

Omnitapps-showroom-04

Không có hạn chế về sử dụng

 

Omnitapps-showroom-02

Phân loại sản phẩm dễ dàng

 

Omnitapps-showroom-05

Linh động thay đổi tình trạng tùy chọn cho mỗi sản phẩm

 

Omnitapps-showroom-06

Linh động thay đổi tình trạng tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Hình ảnh ứng dụng thực tế:

Composer_Interclassics-2

Omnitapps Showroom for Car Exhibition

 

StandardSoftware_Showroom_InterClassics

Omnitapps Showroom for Car Exhibition

 

StandardSoftware_Showroom_Modefabriek

Omnitapps Showroom for Prestop

 

StandardSoftware_Showroom_Modefabriek-6-500x383

Omnitapps Showroom for PME Legend

 

composer2070-003

Omnitapps Showroom Sample

 

Screenshot_InterClassics _Landscape_01-9c9f904edb

Omnitapps Showroom for Car Showroom

 

Screenshot_InterClassics _Landscape_04-6fbdf2d649

Omnitapps Showroom for Car Showroom